Försäkring

Vi tycker att det är viktigt att du som medlem kan känna dig trygg. Du ska ha en bra försäkringslösning som täcker dina behov så att du kan koncentrera dig på din professionella roll som terapeut. Därför har vi bytt försäkringsmäklare till Adekvat, som är en försäkringsmäklare med stor erfarenhet av gruppförsäkringar och försäkringslösningar inom hälsobranschen.

Från och med 1 januari 2014, kommer försäkringen att ingå i medlemsavgiften.  Anledningen till att vi valt att inkludera försäkringen i medlemsavgiften är att klienter vet att alla NMTFs medlemmar har försäkring samt att vi minimerar administrationen för kontroll av det.
En kollektiv försäkring gör att vi kan erbjuda en bra och billig försäkring som medlemsförmån.

Vi har valt en enklare grundförsäkring som täcker flertalets behov. Försäkringen kan kompletteras med högre belopp för dig som exempelvis har ett större lager. Hör bara av dig till nmtf@adekvatforsakring.se  eller ring på 0470-4050 så hjälper vi dig.

Försäkringens innehåll:
Den absolut viktigaste delen som försäkringen innehåller är en behandlingsskadeförsäkring, förutom denna ingår även andra delar som är viktiga för dig som har ett eget företag. Kravet för att försäkringen ska gälla, är att du som terapeut, för patientjournal enligt patientjournalslagen

Behandlingsskadeförsäkring
Denna försäkring ska du ha om du arbetar som näringsterapeut. Försäkringen gäller för personskada vid behandling av kund/patient. Försäkringsgivaren utreder, förhandlar och för din talan vid rättegång samt utbetalar eventuell ersättning till skadelidande. Behandlingsskadeförsäkringen gäller inom Norden.

Egendomsförsäkring
Du bör också försäkra företagets egendom. Notera att vår egendomsförsäkring har allriskomfattning utöver brand, inbrott och vattenskada. Det betyder att den gäller för plötsliga och oförutsedda skador på, eller förlust av försäkrad egendom. Försäkringen gäller inom dina stadigvarande lokaler, eller annan tillfällig plats inom Norden.

Ansvarsförsäkring
Försäkringen omfattar företagets skadeståndsansvar för sak- och personskador. Vid skadeståndskrav hjälper försäkringsgivaren till att utreda om skadeståndsskyldighet föreligger, sköta förhandlingarna, föra din talan vid rättegång samt betala eventuellt skadestånd. Försäkringen omfattar inte skador på grund av grov vårdslöshet eller uppsåt.

Rättsskyddsförsäkring
Försäkringen gäller vid tvistemål eller skattemål där det omtvistade värdet är minst ett halvt prisbasbelopp.  Försäkringen ersätter nödvändiga och skäliga ombuds- och rättegångskostnader (arvode för advokat) vid tvist som kan prövas av tingsrätt, fastighetsdomstol och andra rättsinstanser. Exempel på tvister som kan uppstå kan vara en tvist med en leverantör eller en fastighetsägare.

Extrakostnadsförsäkring
Försäkringen gäller för extrakostnader som kan uppstå till följd av en egendomsskada som drabbar den försäkrade under försäkringstiden inträffad. Med extrakostnad menas skäliga forcerings- och extrakostnader i syfte att upprätthålla den försäkrade verksamheten. Extrakostandsförsäkringen kan möjliggöra hyra av en ny tillfällig lokal för att kunna upprätthålla verksamheten vid till exempel en brand som drabbar din stadigvarande lokal.

Kundolycksfallsförsäkring
Försäkringen gäller för kund i försäkringstagarens lokaler och omfattar personskada som uppkommit genom olycksfall. Denna försäkring gäller för olycksfallsskador som kan drabba din kund och som inte har med själva behandlingen att göra, till exempel om din kund snubblar eller halkar och gör sig illa.

Vill du ha mer information så är du varmt välkommen att kontakta Adekvat som är vår försäkringsförmedlare och de som administrerar försäkringen. Hos dem kan du även beställa fullständiga villkor Telefon: 0470-704050
För skadeanmälan kontakta Adekvat på telefon 0470-704050 www.adekvatforsakring.se

 

 

Näringsmedicinska Terapeutförbundet