Stadgar

§1 Näringsmedicinska Terapeutförbundet

NMTF är ett yrkesförbund för terapeuter som arbetar med kost och näringstillskott i sina behandlingar, i fortsättningen kallat näringsmedicinsk terapi.

NMTF verkar för att sprida information och uppmuntra tillämpning av en sund livsstil, sund kost och hälsobefrämjande användning av kosttillskott.

NMTF verkar för terapeutens rätt att rekommendera kosttillskott med högre doser än RDI.

NMTF verkar för att genom media sprida information om näringens betydelse för ett friskt liv.

NMTF verkar för att höja kunskapsnivån och kvaliteten på näringsmedicinsk terapi och arbetar med att informera och vidareutbilda medlemmarna.

NMTF har som målsättning att vara ett viktigt komplement till den allmänna sjukvården.

NMTF samlar, bedömer och informerar om vetenskapliga studier i ämnet.

NMTF har samarbete med systerorganisationer i Europa med gemensamma kunskapskrav och auktorisation.

NMTF verkar som remissinstans för statliga utredningar när det gäller näringsmedicinska frågor.

NMTF är ideellt och politiskt/religiöst obundet.

§2 Organisation

Förbundets verksamhet utövas genom

A. Föreningsmöte

B. Föreningsstyrelse

§3 Medlemskap

Det finns 4 former av medlemskap:

Certifierad Näringsmedicinare

Certifierad Näringsterapeut

Näringsterapeut

Studiemedlem

Utbildningskraven fastställs av styrelsen i enlighet med förbundets intentioner.

§4 Medlems skyldigheter

Det åligger var medlem:

Att verka för förbundets sammanhållning och utveckling.

Att följa dessa stadgar och förbundets etiska regler och med stöd av dem fatta beslut.

Att iakttaga lojalitet gentemot förbundet.

Att på arbetsmarknaden och i andra sammanhang uppträda lojalt och i enlighet med god sed.

Att inneha giltig försäkring (ingår i medlemsavgiften sedan januari 2014) vid alla patientbesök.

§5 Utträde

Medlem äger efter skriftlig anmälan utträde ur förbundet. Medlem som utträder ur förbundet mister all rätt till förbundets medel. Skulle medlemmen vid senare tillfälle vilja ansöka om medlemskap gäller dåvarande utbildningskriterier.

§6 Uteslutning

Medlem kan av förbundsmötet eller förbundsstyrelsen uteslutas om vederbörande:

A.  – handlat i strid med §4 i dessa stadgar.

B.  – på annat sätt skadat förbundet eller yrkeskårens anseende.

C.  – trots påminnelse ej betalat förfallen medlemsavgift, försäkring eller annan avgift.

Innan fråga om uteslutning, som avgörs av förbundsstyrelsen kan verkställas skall medlemmen beredas tillfälle att yttra sig. Medlem som utesluts ur förbundet mister all rätt till förbundets medel.

§7 Avgifter

Verksamheten finansieras av, på föreningsmötet, anvisade medel. Avgiftens storlek fastställs av förbundsmötet.

§8 Ordinarie förbundsmöte

Förbundsmötet (Årsmöte) är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie förbundsmöte skall hållas varje år i första kvartalet, på plats som bestämmes av förbundsstyrelsen. För­bundsmötet består av förbundets medlemmar. Kallelse skall sändas till varje medlem senast tre veckor före ordinarie förbundsmöte. Motion och ärende som skall behandlas på ordinarie förbundsmöte, skall vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före mötet. Styrelsen skall yttra sig över motion. Dagordning samt ordinarie förbundsmöteshandlingar skall utsändas till varje medlem senast två veckor före ordinarie förbundsmöte.

Vid ordinarie förbundsmöte skall förutom val av mötesfunktionärer följande behandlas:

1. Mötets behöriga, utlysande och kallelse

2. Styrelsens verksamhetsberättelse

3. Revisorernas berättelse

4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

5. Fastställande av budget

6. Val av ordförande

7. Val av styrelseledamöter

8. Val av revisor

9. Val av valberedning

10. Inkomna motioner och ärenden

§9 Extra förbundsmöte

Extra förbundsmöte skall hållas om styrelsen eller minst 30 % av medlemmarna med angivande av ärendet det begär. Extra förbundsmöte skall hållas inom tjugo dagar efter framställan. Kallelse och föredragningslista skall utsändas 10 dagar efter det att yrkandet om extra förbundsmöte inkommit till styrelsen.

§10 Styrelsen

Styrelsen består av minst tre ordinarie ledamöter jämte två suppleanter. Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. När endast tre ledamöter är närvarande fordras enighet i beslut. Ledamöternas mandattid är två år. Ordförande röstas in på ojämnt år. Vice ordförande och sekreterare röstas in på jämnt år.

Styrelsen åligger bland annat:

att verkställa av förbundsmötet fattade beslut

att sammankalla ordinarie och extra förbundsmöte

att ansvara för föreningens ekonomi och förvalta dess angelägenheter i övrigt

att ansvara för kvalitetskontroll av utbildningar, kurser och handlägga utbildningsfrågor som berör förbundets intressen

att utse förbundets representanter i särskilda organ

§11 Räkenskaper och revisor

Förbundets räkenskaper per den 31 december skall varje år sammanföras i fullständigt bokslut, som skall vara verkställt senast fyra veckor före förbundsmötet. Revision skall vara verkställd och revisionsberättelsen upprättad senast tre veckor före förbundsmötet. Revisionsberättelsen skall innehålla förslag angående styrelsens ansvarsfrihet. Fortlöpande granskning av räkenskaper och förvaltning skall utföras av förbundets revisor.

§12 Valberedning

För valberedning av val av styrelseledamöter skall finnas en valberedning. Valberedningen väljs av ordinarie förbundsmöte för ett år.

§13 Rösträtt

Vid förbundsmötet har varje närvarande medlem en röst. Stödmedlem har ej rösträtt. Omröstning sker öppet om inte närvarande medlem påkallar sluten omröstning. Beslut sker med enkel majoritet om inte stadgarna föreskriver annat. Vid lika röstetal äger fungerande ordförande utslagsröst utom vid val där lotten skiljer.

§14 Poströstning

Vid val av styrelse avger medlem röstsedel till valberedningens ordförande. Röstsedel är valberedningens förslag som tillställs medlemmarna tillsammans med handlingarna till förbundsmötet. Poströstande medlem har rätt att stryka eller skriva till namn på röstsedeln. Valberedningens ordförande skall ha poströst senast fem dagar före förbunds­mötet. Röstsedeln skall sändas innesluten i valkuvert. På ytterkuvertet skall röstarens namn anges.

§15 Stadgeändring

Förbundsmötet beslutar om ändring av dessa stadgar och tidpunkten för ändringens ikraftträdande. Beslut om ändring biträds av 2/3 av de närvarande eller med enkel majoritet vid två på varandra följande förbundsmöten. Varav det ena kan vara extra föreningsmöte.

§16 Upplösning

För upplösning av förbundet erfordras beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande förbundsmöten, varav den ena kan vara extra förbundsmöte. Vid det senare av dessa möten skall avgöras hur föreningens tillgångar skall disponeras efter upplösningen.

Näringsmedicinska Terapeutförbundet