Etiska Regler

För medlemmarna i Näringsmedicinska Terapeutförbundet

Terapeuten har genom sitt medlemskap och som representant för den professionella näringsterapikåren i Sverige förbundit sig att följa de etiska och samhälleliga regler som beskrivs här.

1. Terapeuten skall följa, för branschen tillämpliga lagar och förordningar.

2. Terapeutens förhållande till sin patient får inte påverkas av livsåskådning, nationalitet, politisk åsikt eller samhällsställning.

3. Terapeuten skall icke arbeta utanför sitt kompetensområde och skall icke underlåta att anlita annan medicinsk sakkunskap om han/hon vid undersökning eller behandling finner sådan erforderlig.

4. Terapeuten skall tillmötesgå patientens rimliga önskemål om att rådfråga annan terapeut eller läkare.

5. Terapeuten har tystnadsplikt.

6. Terapeuten får icke påverkas av otillbörligt förvärvsbegär. Denna skall anpassa sitt arvode till prestationens art och omfattning.

7. Terapeuten skall i intyg eller utlåtande endast uppge vad han/hon efter noggrann prövning anser sig kunna styrka.

8. Terapeuten skall avhålla sig från oseriös marknadsföring.

9. Terapeuten skall föra journal och tillse att den förvaras på ett för patienten betryggande sätt.

10. Terapeuten uttalar sig inte nedsättande om andra terapeuter.

11. Terapeuten är insatt i de lagar och avtal som berör verksamheten.

12. Terapeuter med eget företag följer god företagssed.

Näringsmedicinska Terapeutförbundet